Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί βασικό στόχο της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο εφαρμόζονται όλοι οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι και τα ευρωπαϊκά πρότυπα στα πλαίσια των κανονισμών για τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και της τυποποίησης.
Η εταιρεία Olympusfarmstead Eydia είναι πιστοποιημένη με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εγγυώνται για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων της Παραγωγής και Τυποποίησης Βιολογικών αρωματικών φυτών.

Στόχος της βιολογικής πιστοποίησης είναι:

  • Να προάγει την εξέλιξη της Βιολογικής Γεωργίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης και να καθιερώσει την τήρηση των κωδικών ορθής γεωργικής πρακτικής.
  • Να προστατεύσει το περιβάλλον και την οικολογική σταθερότητα.
  • Να διασφαλίσει μέσω του Συστήματος Ποιότητας, την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων προς όφελος του καταναλωτικού κοινού